ARTIKEL 1: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven.

Van den Brand: de gebruiker van de algemene voorwaarden voor Levering en Uitvoering van Van den Brand Projectbegeleiding Infra & Advies c.q. Van den Brand Bestratingen en Grondwerken welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Roermond onder nummer 74291416.

Wederpartij: de wederpartij van Van den Brand waarmede Van den Brand in enigerlei rechtsverhouding staat.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Van den Brand en wederpartij tot aanneming van werk/werken, of een overeenkomst tot het geven van adviezen of verrichten van diensten of enige andere overeenkomst waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot levering van zaken, goederen en/of diensten en/of uitvoering van werken van Van den Brand Bestratingen en Grondwerken, alsmede daaraan gelieerde ondernemingen, hierna te noemen “Van den Brand” en haar wederpartij, hierna te noemen “wederpartij”.

2.2 De toepasselijkheid van de -eventuele- algemene voorwaarden van de wederpartij of derde zijn hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte op opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

2.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onbeperkt van kracht blijven.

ARTIKEL 3: OFFERTEN
3.1 De offerten van Van den Brand zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.2 De offerten van Van den Brand zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden als voorzien in de op het moment van uitvoering van de opdracht geldende bouw-CAO.

3.3 Offerten van Van den Brand zijn gebaseerd op de prijzen van kostencomponenten, waaronder te verstaan zijn de volgende kostprijsfactoren: lonen, sociale lasten, prijzen van grond- en hulpstoffen, brandstoffen, belastingen, heffingen en dergelijke. Indien na de datum van de offerte, maar voor het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan dan is Van den Brand gerechtigd de in de offerte genoemde prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

3.4 Alle offerten van Van den Brand zijn gebaseerd op de gegevens die de wederpartij heeft verstrekt dan wel heeft doen verstrekken. Indien bijzondere eisen worden gesteld ten aanzien van statische, dynamische of andere belastingen dan dienen deze eisen schriftelijk door wederpartij te worden medegedeeld. Indien de door of namens wederpartij verstrekte maten, berekeningen, tekeningen of andere gegevens op enig moment incompleet of onjuist blijken te zijn dan komen alle daaruit voortkomende schaden/kosten, hoe ook genaamd, voor rekening van wederpartij.

3.5 In catalogi, folders, tekeningen e.d. van Van den Brand ter beschikking gestelde vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen, zijn vermeld dan wel zijn toegevoegd in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Van den Brand ondertekende opdrachtbevestiging.

3.6 Wederpartij draagt voor aanvang van de offerte fase zorg voor een schone grondverklaring c.q een recent bodemonderzoek / rapportage waaruit de gesteldheid van de grond blijkt. Wederpartij rijkt de voorgenoemde verklaring / bodemonderzoek / rapportage tijdig aan Van den Brand aan, zodat Van den Brand met de grondkwaliteit rekening kan houden bij het opstellen van de offerte.

ARTIKEL 4: DE OVEREENKOMST
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Van den Brand ondertekende overeenkomst/ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging wederpartij heeft bereikt, of op het moment dat wederpartij al op andere wijze kennis heeft genomen van de opdrachtaanvaarding door Van den Brand.

Een overeenkomst komt eveneens tot stand, indien de schriftelijke opdrachtbevestiging wederpartij niet of niet tijdig heeft bereikt, op het moment waarop de schriftelijke opdrachtbevestiging wederpartij had kunnen bereiken, terwijl het niet of niet tijdige bereiken een oorzaak heeft, waarvoor wederpartij verantwoordelijk is of behoort te zijn.

4.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit de overeenkomst zal deze overeenkomst niet geheel nietig zijn, maar blijven de rechtsgeldige bepalingen van kracht als een op zich zelf staande overeenkomst, terwijl partijen zich verplichten de inhoud van de nietige bepalingen in rechtsgeldige vorm om te zetten.

4.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren, voorzien in art. 3.3 een verhoging ondergaan dan is Van den Brand gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, indien de prijsverhoging buiten de invloed van Van den Brand plaatsvindt. Indien deze verhoging plaatsvindt binnen de invloedssfeer van Van den Brand dan heeft Van den Brand deze bevoegdheid voor het eerst drie maanden nadat de prijsverhoging zich heeft voorgedaan. Indien bedoelde prijsverhoging buiten de invloedssfeer van Van den Brand optreedt, heeft Van den Brand onderhavige bevoegdheid gedurende de periode welke de overeenkomst voortduurt.

ARTIKEL 5: UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN/VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
5.1 Wederpartij draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het werk en voor de vrije beschikking over het werkterrein door Van den Brand bij de aanvang en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Indien er naar het oordeel van Van den Brand extra voorzieningen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid of een vrije beschikking van het werk c.q. het werkterrein, komen deze voor rekening van wederpartij.

5.2 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat Van den Brand haar materialen en gereedschappen op of binnen een afstand van 100 meter van de verwerkingsplaats kan lossen, opstellen en gebruiken.

5.3 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat door hem ter beschikking te stellen kranen, liften en overig hulpmaterieel voldoen aan de daarvoor geldende eisen.

5.4 Wederpartij is aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van materialen en gereedschappen (machines daaronder begrepen) toebehorend aan of in gebruik bij Van den Brand. Voor het opbergen van deze zaken dient de wederpartij een geschikte afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen.

5.5 Wederpartij is aansprakelijk voor beschadigingen aan gereed gekomen werken, veroorzaakt door hemzelf, personen voor wie hij aansprakelijk is en/of derden.

5.6 Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat Van den Brand tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen hinder ondervindt van werkzaamheden uit te voeren door wederpartij, diens personeel, personen waar hij verantwoordelijk voor is en/of derden.

ARTIKEL 6: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Van den Brand het recht bepaalde leveringen c.q. diensten door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 7: TERMIJNEN
Opgegeven opleveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen dient Van den Brand derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt de Van den Brand niet in verzuim. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij op te leveren, als gevolg van een omstandigheid die voor rekening en risico van de wederpartij komt, behoudt Van den Brand zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken c.q. materialen die ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen, indien zulks alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen bestens kan geschieden. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de volledige aanneemsom te voldoen onverlet. Van den Brand is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van haar te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van wederpartij komende omstandigheden, gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk 2 (twee) uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden, gedurende ten minste 5 (vijf) uren, respectievelijk halve werkdagen ten minste 2 (twee) uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het vijfde lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van wederpartij komende omstandigheden, Van den Brand het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft Van den Brand het recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van wederpartij komende omstandigheid. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor Van den Brand voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
De wederpartij zorgt ervoor dat Van den Brand tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met Van den Brand indien hij dit nodig acht;over het gebouw, het terrein, de opstal, het water of het object, alles in de ruimste zin des woords, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;over aansluitingsmogelijkheden voor het werk benodigde energie zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water en dergelijke, zijn voor rekening van de wederpartij. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Van den Brand of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Van den Brand uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt. Wederpartij blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de grond en de door hem afgegeven schone grond verklaring.

ARTIKEL 9: BETALINGEN
9.1 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen heeft Van den Brand recht op de betaling van het overeengekomen bedrag in vierwekelijkse termijnen te beginnen op de vierde maandag na aanvang van het werk. De hoogte van het termijnbedrag wordt bepaald naar rato van de leveranties en uitgevoerde werkzaamheden binnen die termijn. Na oplevering volgt de laatste termijn.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het termijnbedrag volgens art. 9.1 dan wel het overeengekomen bedrag als voorzien in de overeenkomst, met name vermeerderd met eventuele extra kosten en vermeerderd met de ingevolge de artikelen 2.3 en 9 berekende kostenverhogingen, worden voldaan binnen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

9.3 Indien Van den Brand voor of tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van wederpartij heeft Van den Brand het recht naar haar keuze hetzij de levering op te schorten hetzij de overeenkomst voor het haar toekomende te ontbinden, hetzij geen werkzaamheden te verrichten of niet meer te verrichten. Alsdan wordt de som van hetgeen reeds is geleverd c.q. gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij door wederpartij binnen een door Van den Brand te stellen termijn zekerheid wordt gesteld, dit in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie ter waarde van de leverantie/aanneemsom voor de juiste en tijdige betaling van hetgeen wederpartij verschuldigd is en zal worden.

9.4 Bij overschrijding door wederpartij van de betalingstermijn heeft Van den Brand het recht verdere leveringen c.q. voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot de overeenkomst waarop de achterstallige betaling betrekking heeft, op te schorten. Wederpartij is aan Van den Brand rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden ter hoogte van 2% boven de wettelijke rente volgens artikel 6:119a BW, zonder dat hiervoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van de achterstallige betaling, komen voor rekening van wederpartij.

9.5 Zowel in de situatie van art. 9.3 als van art. 9.4 heeft Van den Brand recht op schadevergoeding voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. van de overeenkomst.

ARTIKEL 10: EXTRA KOSTEN
Als extra kosten worden aan wederpartij in rekening gebracht:

 1. kosten van vergeefse reizen, transporten en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de overeengekomen datum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden uitgevoerd door een oorzaak die voor rekening van wederpartij komt;
 2. kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege wederpartij verstrekte gegevens onjuist of incompleet blijken te zijn;
 3. transportkosten, indien de verwerkingsplaats niet normaal bereikbaar is voor personeel, materieel en materialen;
 4. kosten, ontstaan ten gevolge van vormen van overmacht als voorzien in art. 10 als ook kosten van vergelijkbare aard, waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Van den Brand niet kunnen worden toegerekend en die de kosten/prijs van het werk verhogen.

ARTIKEL 11: OVERMACHT
Ingeval nakoming van datgene waartoe Van den Brand krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Van den Brand, en/of door Van den Brand hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en toeleveranciers, is Van den Brand gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door Van den Brand te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Van den Brand tot aan dat moment te voldoen. Als omstandigheid waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Van den Brand, diens toeleveranciers of derden die door Van den Brand voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Van den Brand in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enig contract aan Van den Brand verschuldigd is, dadelijk en volledige opeisbaar.

ARTIKEL 12: MEERWERK
12.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle door wederpartij gewenste werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen, alsmede alle door wederpartij gewenste wijzigingen indien deze voor Van den Brand kostenverhogend zijn.

12.2 Van den Brand zal het schriftelijk opgedragen meerwerk, zo zij voornemens is dit te aanvaarden, binnen 30 werkdagen schriftelijk bevestigen.

12.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn dezelfde bepalingen van toepassing als voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

12.4 Het feit dat Van den Brand niet bereid is meerwerk te verrichten kan er niet toe leiden, dat de oorspronkelijke overeenkomst wordt ontbonden.

ARTIKEL 13: LEVERTIJD/OPLEVERINGSTERMIJN
13.1 Als aanvangsdatum van de levertijd/opleveringstermijn geldt de laatste van de navolgende tijdstippen:

 1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
 2. de dag van ontvangst door Van den Brand van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn;
 3. de dag waarop de voor de aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld;
 4. de dag waarop Van den Brand kan beschikken over het terrein of het water waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd;
 5. de dag waarop Van den Brand over de benodigde tekeningen en andere gegevens beschikt;
 6. de dag van ontvangst door Van den Brand van hetgeen volgens de overeenkomst als vooruitbetaling dient te worden voldaan.

13.2 De levertijd/opleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Van den Brand benodigde zaken. Indien vertraging is ontstaan doordat niet aan één of meer van de in dit lid genoemde voorwaarden is voldaan dan wordt de levertijd/opleveringstermijn naar redelijkheid verlengd.

13.3 Een eventueel op vertraging gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd/opleveringstermijn het gevolg is van overmacht, als omschreven in art. 11.

13.4 Onder oplevering wordt verstaan de goedkeuring door de wederpartij. Indien wederpartij na opneming van het werk niet binnen acht dagen Van den Brand schriftelijk in kennis heeft gesteld van de al dan niet goedkeuring van het werk dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 14: OPSCHORTING EN ONTBINDING
14.1 Van den Brand behoudt zich het recht voor om de opdracht geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte op te schorten, indien: a. het faillissement of surséance van betaling van wederpartij is/wordt aangevraagd;

 1. Wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij de overdragende partij schriftelijk aannemelijk maakt, dat de uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel daarvan ondervindt;
 2. Wederpartij zijn aan Van den Brand verstrekte opdracht intrekt op grond van overmacht;
 3. binnen het bedrijf van Van den Brand stakingen plaatsvinden, welke stakingen onderdeel uitmaken van acties in de bedrijfstak, waarin Van den Brand werkzaam is;
 4. zich aan de zijde van Van den Brand een geval van overmacht, als voorzien in art. 11, voordoet.

14.2 Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling dienaangaande van Van den Brand aan opdrachtgever.

In geval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en eventueel met verrekening van hetgeen Van den Brand toekomt als schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming.

14.3 Onverminderd het recht tot ontbinding kan Van den Brand, in geval wederpartij tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen en deze niet nakoming aan wederpartij is te verwijten, direct zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, aanspraak maken op vergoeding van geleden en te lijden schade. Een aan wederpartij betekende ingebrekestelling is slechts dan vereist voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding voor Van den Brand indien voor Van den Brand aannemelijk is dat wederpartij binnen redelijke termijn alsnog volledig kan nakomen.

ARTIKEL 15: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Van den Brand niet binnen de normale termijn of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de Van den Brand gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan Van den Brand te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient Van den Brand hierover met de wederpartij in overleg te treden. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid door Van den Brand is nageleefd, en vervolgens blijkt tijdens de uitvoering van de door Van den Brand aangenomen werken dat deze redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de voor Van den Brand onvoorziene omstandigheden, hetzij door overmacht, heeft Van den Brand het recht te vorderen dat de aan Van den Brand verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt, behoudens wanneer ten gevolge van deze onvoorziene omstandigheden of overmacht de uitvoering van het werk onmogelijk is geworden. Van den Brand heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Van den Brand verrichte werkzaamheden. Van den Brand wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties. (De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend). Alle onkosten welke door Van den Brand worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, ook wat betreft de consequenties hiervan in verband met de bodemgesteldheid, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. Indien bouwmaterialen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door haar zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Van den Brand die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. Van den Brand is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Van den Brand dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Van den Brand is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Van den Brand met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Van den Brand zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen. Van den Brand wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van Van den Brand. Van den Brand is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen, voor zover Van den Brand deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Van den Brand vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van Van den Brand, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

ARTIKEL 16: SCHADELOOSSTELLING
16.1 Wederpartij is gehouden tot schadeloosstelling van Van den Brand voor alle kosten, schaden of interessen, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Van den Brand worden ingesteld.

16.2 Wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Van den Brand.

ARTIKEL 17: OPNEMING EN GOEDKEURING 

17.1 Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Van den Brand voltooid zal zijn, nodigt Van den Brand de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de hiervoor bedoelde dag.

17.2 De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van Van den Brand en strekt ertoe, te constateren of Van den Brand aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

17.3 Nadat de opneming heeft plaatsgevonden, wordt door de wederpartij aan de gebruiker binnen vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen.

17.4 Indien niet binnen vijf werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, door Van den Brand ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd. Geschiedt de opneming niet binnen vijf werkdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan Van den Brand bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen, aan de wederpartij richten, met verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.

17.5 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.

17.6 Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

17.7 Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 18: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN
18.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het overeenkomstig artikel 16 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

18.2 Van den Brand is verplicht de in artikel 17, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt dertig (30) dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.

18.3 Van den Brand is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor rekening van Van den Brand komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
19.1 Van den Brand kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.

19.2 Eenzelfde beperking als in lid 1. van dit artikel geldt ten aanzien van derden en/of diens personeelsleden die Van den Brand bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruikt.

19.3 Van den Brand staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de te verwachten levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Van den Brand zich die zaken kosteloos te vervangen. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

19.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Van den Brand – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte werkzaamheden welk bedrag maximaal gelijk is aan het verzekerde bedrag, voorzover de schade gedekt wordt door een door Van den Brand gesloten verzekering.

19.5 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Van den Brand tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 (zes) maanden. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar.

19.6 Zo door Van den Brand geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen Van den Brand en wederpartij gelden.

19.7 De wederpartij verliest zijn rechten jegens Van den Brand, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Van den Brand tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Van den Brand strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (goederen dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde zaken door de wederpartij; voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens Van den Brand aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 20: EIGENDOMSVOORBEHOUD
20.1 Van den Brand behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Van den Brand heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding omdat wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen is tekortgeschoten. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

20.2 Ingeval Van den Brand een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Van den Brand vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

20.3 De wederpartij is verplicht Van den Brand terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 21: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Van den Brand gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door (executoriale) beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschulden erkent.

ARTIKEL 22: ANNULERING/ONTBINDING
22.1 De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

22.2 Het bepaalde onder lid 1. van dit artikel is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het overigens bepaalde in dit artikel is wel van toepassing.

22.3 Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Van den Brand daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Van den Brand, naast vergoeding van ten minste 25% van de aanneemsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, ongeacht of deze zijn bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Van den Brand ter zake. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER
23.1 Op de tussen de Van den Brand en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

23.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Van den Brand de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Van den Brand is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat Van den Brand aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

23.3 Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst die is gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Van den Brand gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2. van dit artikel of – naar eigen keuze – aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Nuth, 1 maart 2019